نکوداشت دکتر فرهاد دبیری
16/2/1392 شهرک قدس فرهنگسرای ابن سینا ساعت 16:30 الی 19