بلاخره تکمیل شد و به زودی منتشر خواهد شد..........
گفته بودم خبری در راه است، خبری در مورد پروژه ای که بیش از 3 ماه زمان برد و اکنون آماده شد، بگذارید در این مورد با مقدمه ای کوتاه شروع کنم.
با توجه به تحصیلات و مطالعات ام نسبت به حقوق محیط زیست با این واقعیت روبرو شدم که قوانین و مقررات محیط زیست زودتر از آنچه تصورش را میکنید دستخوش تغیرات می شوند، این تغیرات و اصلاحات و تصویب قوانین جدید هر چند بنا به قانون از طریق روزنامه رسمی منتشر و به اطلاع عموم میرسد(برای این است که میگویند جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) اما تغیرات قوانین هیچ گاه در کتاب هایی که قوانین ومقررات محیط زیست را مدون و منتشر کرده اند لحاظ نمی شود، چرا که هیچ مسئولیتی از سوی نویسنده و ناشر کتاب نسبت به خریدار آن کتاب احساس نمی شود. واقعیت امر این است که کتاب هایی که در قالب مجموعه قوانین ومقررات محیط زیست ایران تا کنون منتشر شده اند دارای اشکالاتی به شرح ذیل هستند: