[]
آبشار بیشه لرستان-بهترین مسیر دسترسی راه آهن تصویر برداری در فروردین 1391